1- گلخانه رز
این گلخانه در سال 1389 درمنطقه شاهزید واقع در 30 كیلومتری جاده هراز)  از آمل به تهران(  احداث شده است. از بزرگترین افتخارات ما، همراه شدن با كادری مجرب و آموزش دیده دراین مسیر می باشد .میزان و كیفیت تولید گل در این گلخانه مطابق با استانداردهای بین المللی و نزدیك به دو برابر استاندار تولید گل )در واحد سطح ( در داخل كشور می باشد. به همین خاطر بیشتر تولیدات ما به كشورهای حوزه CIS و خلیج فارس صادر می گردد.
و یژگی های گلخانه رز
•مجهز به سیستم بسته آبیاری - جهت صرفه جویی در مصرف آب ، كود و حفظ محیط زیست
•مجهز به سیستم نور مصنوعی
•دارای سیستم ذخیره انرژی  (Energy saving)و پرده سایه خودکار
•استفاده از فناوری تزریق گاز CO2
•كنترل و برنامه ریزی كاملا هوشمند
•کنترل و مبارزه با آفات و بیماریها به روش بیولوژیکی
•مجهز به سیستم بسته بندی و حمل و نقل مدرن گل
2- گلخانه آنتوریم
این گلخانه در سال 1383 در منطقه رفیع آباد واقع در 5 كیلومتری جاده آمل به سرخرود احداث شده است. بزرگترین افتخارات ما، همراه شدن با كادری مجرب و آموزش دیده دراین مسیر می باشد. میزان و كیفیت تولیدگل در این گلخانه مطابق با استاندارهای بین المللی و بالاتر از استاندارد تولید گل )در واحد سطح ( در داخل كشور می باشد. به همین خاطر بیشتر تولیدات ما به كشورهای حوزه CIS و خلیج فارس صادر می گردد.
و یژگی های گلخانه آنتوریوم
مجهز به سیستم بسته آبیاری - جهت صرفه جویی در مصرف آب ، كود و حفظ محیط زیست
•دارای سیستم ذخیره انرژی ( ( Energy saving و پرده سایه خودکار
•استفاده از فناوری تزریق گاز CO 2
•كنترل و برنامه ریزی كاملا هوشمند
•کنترل و مبارزه با آفات و بیماریها به روش بیولوژکی
•مجهز به سیستم بسته بندی و حمل و نقل مدرن گل
3- گیاهان دارویی
شرکت فعالیت تخصصی خود را در زمینه تولید انواع نشاء از سال 1373شروع نمود  و موفق گردید بعنوان طرف قرارداد وزارت کشاورزی و همچنین شرکتهای دیگر، سالانه میلیونها نشاء را با بالاترین استاندارهای یکفی تولید نماید این شرکتیکی از بزرگترین تولید کنندگان گیاهان دارویی در ایران می باشد.
همچنین در سال 1385 به مقام تولید کننده برتردر زمینه گیاهان دارویی کشور دست یافت.
چند نمونه از گیاهان دارویی تولید شده در این شرکت:
•بادرنجبویه
•گل راعی
•بابونه آلمانی
•سنبل الطیب )گیاه والرین(
•سرخارگل)اكیناسه(
•همیشه بهار
•استوقدوس
•ژینکو
•به لیمو
•رز ماری